Thursday, January 5, 2012

Kaedah Pengajaran Iqra' Bahagian 2

APLIKASI IQRA’
BUKU IQRA’ 1
 • Baca terus huruf hijaiyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra’ tanpa perlu di eja terlebih dahulu
 • Murid-murid yang cepat menguasai bolehlah dipindahkan ke halaman berikutnya tanpa menghabiskan halaman berkenaan
BUKU IQRA’ 2
 • Baca terus huruf hijaiyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra’ tanpa perlu dieja terlebih dahulu
 • Mulai muka surat 14 ,guru memperkenalkan bacaan mad supaya jelas perbezaan antara      bacaan panjang pendek
 • Muka surat 15 baris paling bawah guru disarankan menggunakan lagu rentak nasyid agar lebih jelas perbezaan antara bacaan panjang dan pendek contoh :
ناننا ننان نننان ننا ننان
BUKU IQRA’ 3
 • Membezakan antara bunyi huruf hijaiyah baris atas ,bawah dan depan
 • Mulai muka surat 6 membezakan bacaan panjang huruf mad ا dan ي
 • Mulai muka surat 18,membezakan bacaan panjang huruf mad ا,و,ي
BUKU IQRA’ 4
 • Membezakan antara bacaan baris dua diatas ,di bawah dan di hadapan
 • Membezakan antara bacaan yang mati sebelumnya berbaris diatas dengan ya mati sebelumnya berbaris di bawah
 • Membezakan antara bacaan wau mati sebelumnya berbaris didepan dengan wau mati sebelumnya berbaris di depan dengan wau mati sebelumnya berbaris diatas
 • Muka surat 11-13 cara membunyikan huruf mim mati sebelumnya berbaris diatas dibawah dan di depan
 • Muka surat 14-15 cara bacaan hukum izhar Halqi
 • Muka surat 16-17 cara bacaan qalqalah
 •  Halaman 1,7,9,17 dan 21 bolehlah di baca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid
 • Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 21 ( hamzah sukun dan sebagainya) murid-murid diajak membaca dengan baris fatah dahulu secara berulang-ulang kemudin baru diamati contoh : تك تك تك
BUKU IQRA’5
 • Cara membaca hamzah wasal bersambung ,huruf alif tidak dibunyikan ms 1-2 :    والحمد ما اكتسبت
 • Cara bacaan ketika wakaf pada huruf tanwin diatas dihilangkan satu baris dan dibaca sukun ,ms 3-5 :   نستعين    ءامين
 • Cara bacaan ketika wakaf pada huruf tanwin diatas dihilangkan satu baris dan dibaca dengan panjang dua harakat ms 6:     وزنا      أبدا
 • Cara bacaan wakaf pada ta marbutah ditukar menjadi ha sakinah ms 7-8 :   ءانية      حامية
 • Tanda bacaan panjang (  (    lebih dari dua harakat ms 8 : لااعبد
 • Nun dan mim syaddah  ن   م dibaca dengan dengung dua harakat ms 11 :   يساء    خير
 • Mim sakinah bertemu dengan ba dibaca di baca dengan dengung dua harakat ms 19-21 : بالاسم      عليهم
 • Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris diatas ,huruf lam dibaca dengan tebal  ms والله 
 • Tanda huruf selepas alif lam bacaan alif lam bacaan alif lam tidak dibaca 12-13:     ولناس
 • Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris bawah ,huruf lam dibaca nipis 24-25 : خيرلك رءاى  من
 • Tanda mad disesusai sabdu bacaanya hendaklah dipanjangkan hingga 27 :  الضالين ولا
 • System tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya
 • Boleh dibaca dengan alunan yang sesuai dengan beramai-ramai
BUKU IQRA’
 • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan wau dan ya hendaklah dibaca dengung dua harakat ms 1-6 : وابقى خيرا
 • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan ba hendaklah dibaca dengung dua harakat. Dengungnya ditukar kepada mim yang ringan ms 7-9 : من بعض
 • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikfa’ hendaklah dibaca dengan dengung kadar dua harakat ms 11-18 : جوع من
 • Tanda –tanda wakaf ms 19-20
 • Huruf dipermulaan surah di baca panjang ms 27
 • Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Video pilihan

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More